BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. usuwania azbestu)

Nazwa zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne”
I. Nazwa i adres zamawiającego:


Zamawiający: Gmina Jedwabne
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
REGON 450669938
NIP 718-127-94-22
reprezentowana przez Burmistrza Jedwabnego

Siedziba: Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
tel./fax. 086 217 20 40
REGON 000527374
NIP 718-127-94-22
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl zakładka zamówienia publiczne

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, będących własnością osób fizycznych z terenu gminy Jedwabne w ramach realizacji zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż, transport, i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne w ilości około 2999m²
Szczegółowy przedmiot zamówienia sporządzony na podstawie zgłoszeń mieszkańców wraz z adresami nieruchomości, ilościami przeznaczonymi do demontażu oraz transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Wstępny harmonogram prac zostanie sporządzony w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz właścicieli nieruchomości objętych zamówieniem.
Zamówienie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
3. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu odpowiednich urządzeń i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, miejsce odbioru odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w kg i m2, potwierdzenie prawidłowości wykonania usługi. Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za wykonane usługi.
4. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi lub zarządcy nieruchomości oraz Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania tj. do dnia 15 września 2011 r.
5. Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673).
6. Wspólny słownik zamówień (CPV):
90650000-8 – Usługi usuwania azbestu
45262660-5 – Usuwanie azbestu

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.
Nie przewiduje się składania oferty częściowej.

VI. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy realizować w terminie: od daty zawarcia umowy do 15 września 2011r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz gdy Wykonawca złoży zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych wynikających z ustawy o odpadach oraz zezwolenie na transport odpadów.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje pojazdem/pojazdami przystosowanymi do transportu materiałów niebezpiecznych.
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynajmniej 2 osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
6. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:


1. Dokumenty podstawowe:
1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ,
2) zaakceptowany (podpisany) wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ,
2) zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych wynikających z ustawy o odpadach oraz zezwolenie na transport odpadów,
3) wykaz posiadanych pojazdów/pojazdu przystosowanych do transportu materiałów niebezpiecznych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 5 do SIWZ,
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawcy Wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
2) zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika,
3) do oferty załączają Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego,
4) wszelka korespondencja będzie prowadzona z Pełnomocnikiem,
5) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
6) termin na jaki została zawarta umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia,
7) do oferty załączają dokumenty określone w pkt 3 dla każdego partnera z osobna; pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:
1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100% X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do 12.07.2011r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 9 (sekretariat).

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2011r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 15 (sala konferencyjna).

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Nr ogłoszenia: 182750 – 2011. Data zamieszczenia: 04.07.2011r.

Jedwabne, dnia 04.07.2011r.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2011 13:30
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2011 13:36
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lip 2011 11:19
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1615 razy