BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostarczenie bułek słodkich do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem oraz Szkół Podstawowych na terenie gminy
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem
Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
E-mail ops@jedwabne.pl
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w siedzibie zamawiającego

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostarczanie ok.70000sztuk bułek słodkich w okresie od 03.01.2005 r do 22.12.2005 r.w ramach dożywiania ok. 175 dzieci do następujących szkół:
1. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - 100 uczniów
2. Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem - 45 uczniów
3. Szkoła Podstawowa w Nadborach -10 uczniów
4. Szkoła Podstawowa w Konopkach Chudych - 20 uczniów Konkretna ilość bułek do poszczególnych szkół w terenie będzie zgłaszana z 1-dniowym wyprzedzeniem przez OPS, do szkół w Jedwaabnem - przez szkołę. Transport zapewnia nieodpłatnie dostawca.. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową bułki słodkiej kod CPV

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
opis warunków i sposobu oceniania

8) Informacja na temat wadium: brak wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena 100%

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem
Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
do dnia 2004-12-08 do godz. 12:00

11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2005-01-07
Data powstania: poniedziałek, 22 lis 2004 09:31
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lis 2004 09:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 mar 2005 12:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1953 razy