BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
pok. nr 21, tel (86) 217 23 28

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający imię i nazwisko lub nazwę oraz adres i NIP wnioskodawcy, cel, lokalizację, powierzchnię rzutu poziomego urządzenia planowanego do umieszczenia w pasie drogowym. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z oznaczeniem urządzenia.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego można otrzymać w pokoju nr 21, gdzie mieści się Referat Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.
Formularz dostępny jest również na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Jedwabnem link na dole tej strony.

Opłaty:

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Nr XLVI/343/23 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych i dojazdowych, których zarządcą jest Burmistrz Jedwabnego.
Opłatę można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie. Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zezwalającej zajęcie pasa drogowego przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży ul. Nowa 2, za pośrednictwem Burmistrza Jedwabnego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Inne wskazówki, uwagi:

Podanie numeru telefonu kontaktowego we wniosku przyspieszy termin załatwienia sprawy, ponieważ pracownik zawiadomi wnioskodawcę o przygotowaniu zezwolenia.
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi pobiera karę w wysokości 10 krotnej naliczanej opłaty.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481).

Opracował

Sławomir Miciura

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Sławomir Miciura

Zatwierdził

Sławomir Miciura

Data sporządzenia

piątek, 18 kwi 2008 09:45

Data zatwierdzenia

piątek, 18 kwi 2008 10:01
Data dodania: piątek, 18 kwi 2008 09:45
Data upublicznienia: piątek, 18 kwi 2008 10:01
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1816 razy
Ilość edycji: 3