BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawarcie małżeństwa przed duchownym - tj. zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem

ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14
tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

W celu zawarcia małżeństwa przed duchownym w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, czyli małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno - prawne tzw. ślub konkordatowy należy wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego i przedstawić dokument tożsamości oraz złożyć dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego, tj.
• zapewnienie,
• jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa,
• jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo,
• jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych
w Polsce - zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Opłaty:

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł.

Inne wskazówki, uwagi:

Kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wyda pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które zawiera m.in. oświadczenie o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku przyszłych dzieci, a także zapewnienie, że nie zachodzą przeszkody, o których mowa w art. 10−15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest celem przedłożenia go duchownemu i ważne jest 6 miesięcy od jego wydania.
W przypadku małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki cywilno – prawne akt małżeństwa sporządzany jest na podstawie stosownych dokumentów przekazanych przez duchownego (tj. zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego,
że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego) do urzędu stanu cywilnego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa.
Akt małżeństwa sporządzany jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu od duchownego w/w dokumentów.
Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

Opracował

Małgorzata Grądowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Grądowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 14:15

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 14:16
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 14:15
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 14:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1624 razy
Ilość edycji: 4