BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości /budynku/

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
pok. nr 21, tel (86) 217 23 28

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku) z załącznikami:

1. W przypadku nieruchomości zabudowanej:
- kserokopia inwentaryzacji powykonawczej budynku lub odbitka z mapy zasadniczej,

- dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości
2. W przypadku nieruchomości niezabudowanej:
- kserokopia decyzji o warunkach zabudowy wraz z mapą sytuacyjną

- dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z KPA - w ciągu miesiąca

Inne wskazówki, uwagi:

1. O nadanie numeru wnioskować może właściciel /zarządca nieruchomości/.

2. Właściciele i zarządcy nieruchomości zabudowanych i nieruchomości ogrodzonych przeznaczonych pod zabudowę są obowiązani w terminie 2-ch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieścić w miejscu widocznym na budynkach położonych na nieruchomościach lub na ogrodzeniach tabliczki z wyraźnymi numerami porządkowymi nieruchomości /budynku/ i nazwą ulicy.

3. Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy /drogi/ wówczas niezależnie od tabliczki umieszczonej na budynku należy umieścić tabliczkę również na ogrodzeniu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29.08.2003r o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych /Dz. U. Nr 166 poz. 1612 /. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości /Dz. U. z 2004 r Nr 243, poz. 2432/.

Opracował

Barbara Niebrzydowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Barbara Niebrzydowska

Zatwierdził

Sławomir Miciura

Data sporządzenia

czwartek, 27 mar 2008 13:55

Data zatwierdzenia

czwartek, 27 mar 2008 14:07
Pliki do pobrania:
Data dodania: czwartek, 27 mar 2008 13:55
Data upublicznienia: czwartek, 27 mar 2008 14:07
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1773 razy
Ilość edycji: 3