BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem

ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14
tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

1. Dowody osobiste matki dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żony - do wglądu,
2. Ustne oświadczenie małżonków złożone do protokołu przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
3. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona osobiście.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem, pok. 14

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne wskazówki, uwagi:

Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju oraz przed polskim konsulem.
Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie małżonków, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w celu dołączenia do aktu wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.
Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub matki utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2064 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682).

Opracował

Małgorzata Grądowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Grądowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 14:12

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 14:12
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 14:12
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 14:12
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1503 razy
Ilość edycji: 1