BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego

Miejsce załatwienia sprawy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
pok. nr 14, tel (86) 217-21-85

Wymagane dokumenty

- wniosek (druk do wypełnienia dostępny na miejscu w pokoju nr 14);
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
- orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawnośc, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
- zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzedu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, 30b,30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłkowy,
c) oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłkowy,
d) zaswiadczenia lub oświadczenia czlonków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedajacym okres zasiłkowy,
e) zaświadczenie własciwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrazonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
f) umowę dzierżawy,
g) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
h) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
i) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany,
j) dokument określajacy wysokość dochodu uzyskanego przez czlonka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
k) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację,
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
d) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
- zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.
- kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
- zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
- dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny;
- informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
- kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;
Podmiot realizujący świadczenie może domagać się innego dokumentu mającego wpływ na na prawo do świadczeń rodzinnych.

Gdzie odebrać formularze:

Ośrodek Pomocy Społecznejw Jedwabnem, pok. nr 14

Opłaty:

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, za pośrednictwem Burmistrza Jedwabnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Wysokośc zasiłku rodzinnego wynosi:
a) 77,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
b) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż. do ukończenia 18 r.ż.;
c) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 r.ż.do ukończenia 24 r.ż.;
Do zasiłku odzinnego przysługują dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka (1 000,00 zł)- jednorazowo, w ciągu roku od narodzin dziecka;
dodatek przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lakarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowwawczego (400,00 zł miesięcznie);
- samotnego wychowywania dziecka (170,00 lub 250,00 zł miesięcznie);
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80,00 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko);
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60,00 zł na dziecko do 5 r.ż. i 80,00 zł na dziecko powyżej 5 r.ż. do ukończenia 24 r.ż - miesięcznie);
- rozpoczęcia roku szkolnego ( 100,00 zł jednorazowo), w ciągu 4 miesięcy od rozpoczecia roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( 90,00 zł na zamieszkiwanie i 50,00 zł na dojazdy - miesięcznie), płatne 01 września do 30 czerwca nastepnego roku.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala sie na okres zasiłkowy trwający od 01.XI. do 31.X.następnego roku.
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami są wypłacane 20 dnia każdego miesiąca w kasie Banku Spółdzielczego w Jedwabnem, bądź przelewem na konto wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

- Ustawa z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 992- tekst jednolity z późn. zm);
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013, poz. 3)
- w sprawach nieuregulowanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. )
Opracował

Elżbieta Wykowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Wykowska

Zatwierdził

Marta Laszczkowska

Data sporządzenia

wtorek, 26 lut 2008 12:21

Data zatwierdzenia

wtorek, 26 lut 2008 12:36
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 26 lut 2008 12:21
Data upublicznienia: wtorek, 26 lut 2008 12:36
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2864 razy
Ilość edycji: 12