BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem

ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14
tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty ojca dziecka.
2. Dowód osobisty matki dziecka.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem, pok. 14

Opłaty:

Zwolniono z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie, w dniu podpisania uznania przez obojga rodziców dziecka.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne wskazówki, uwagi:

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko, oświadczy przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się w sądzie sprawa o ustalenie ojcostwa.
Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskim.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2064 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 682).

Opracował

Małgorzata Grądowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Grądowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 14:09

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 14:09
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 14:09
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 14:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1529 razy
Ilość edycji: 1