BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3,
pok. nr 5, tel. (086) 217-23-28
Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu, w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego.

Wymagane dokumenty

1. wniosek do Burmistrza Jedwabnego o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,
2. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem - do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości,
3. tytuł prawny do gruntu (akt notarialny, wypis z rejestru gruntów lub oświadczenie),
4. odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego),
5. szczegółowa inwentaryzacja zieleni sporządzona na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, która jest wymagana w przypadku wystąpienia o usunięcie z danej nieruchomości powyżej pięciu sztuk drzew lub rosnących w więcej niż pięciu miejscach krzewów (mapę sytuacyjno-wysokościową można zakupić w Starostwie Powiatowym w Łomży Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Szosa Zambrowska 1/27),
5. w przypadku wydania zgody na przesadzenie drzew lub krzewów wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania miejsca przesadzenia drzew lub krzewów na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 terenu, na który drzewa lub krzewy będą przesadzane (zakup mapy jak w pkt. 4).

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów można otrzymać w pokoju nr 5 . Formularz dostępny jest również na stronie internetowej – link na dole tej strony

Opłaty:

Na podstawie art. 84 i 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880) za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni nalicza sie opłaty zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007r. w sprawie stawek opłat za usuniecie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na 2008r. (Monitor Polski nr 7, poz. 828), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004r. nr 228, poz. 2306)
Opłata nie jest pobierana jeżeli zachodzą okoliczności z art. 86 ww. ustawy.
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie. Podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego pozwoli szybciej ustalić termin przeprowadzenia wizji lokalnej i przyśpieszy załatwienie wniosku. Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Jedwabnego, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Inne wskazówki, uwagi:

Decyzję można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim, pok. nr 6, w godz. 7.30-15.30 lub otrzymać pocztą.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)
2. Art. 83, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880)

Opracował

Marzena Filter

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Marzena Filter

Zatwierdził

Sławomir Miciura

Data sporządzenia

piątek, 27 cze 2003 19:51

Data zatwierdzenia

piątek, 27 cze 2003 19:54
Data dodania: piątek, 27 cze 2003 19:51
Data upublicznienia: piątek, 27 cze 2003 19:54
Data przejścia do archiwum: środa, 16 wrz 2015 09:42
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1571 razy
Ilość edycji: 6