BIP Gminy Jedwabne

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Jedwabnem,
ul. Żwirki i Wigury 3,
pok. nr 2 ,tel. (086) 217-23-29

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. Do wniosku wnioskodawca dołącza informację pisemną: - o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa, - o miejscu i warunkach w jakich wnioskodawca zamierza utrzymać psa. 2. Opłata skarbowa - 76,- zł za wydane zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami).

Opłaty:

76,- zł za wydane zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż miesiąc. Na podstawie w/w art. W przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:

1. Od zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną wydanego na podstawie art.10 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr133, poz. 715) oraz § 1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy, służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie czternastu dni od daty doręczenia. Odwołanie należy złożyć w kancelarii lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Inne wskazówki, uwagi:

1. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną odbiera się osobiście w pokóju nr 3.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami). 2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy.

Opracował

Edyta Krystowczyk

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Edyta Krystowczyk

Data sporządzenia

czwartek, 26 cze 2003 17:18

Data zatwierdzenia

czwartek, 26 cze 2003 17:19
Data dodania: czwartek, 26 cze 2003 17:18
Data upublicznienia: czwartek, 26 cze 2003 17:19
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1381 razy
Ilość edycji: 2