BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki mieszkaniowe

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Jedwabnem,
ul. Żwirki i Wigury 3,
pok. nr 25, tel. (086) 2172-572

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z:
· potwierdzoną przez zarządcę domu, administrację lub właściciela budynku łączną kwotą wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.
2. Wypełniona deklaracja o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby zameldowane i przebywające w lokalu w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę składania wniosku wraz:
· zaświadczeniem z zakładu pracy o dochodzie brutto (wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS / bez składki zdrowotnej /),
· decyzją lub odcinkami ZUS o wysokości renty, emerytury i alimentów,
· zaświadczeniem z Powiatowego Biura Pracy o wysokości pobranych zasiłków,
· decyzją GOPS o przyznaniu zasiłku stałego,
· oświadczeniem / na piśmie / o wysokości dochodu osiąganego z tytułu prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej,
· umową wynajmu, dzierżawy lub innymi dokumentami świadczącymi o osiąganym dochodzie,

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Jedwabnego w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania. Odwołanie należy składać w Kancelarii Urzędu.

Inne wskazówki, uwagi:

· do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych / chyba, że już zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu /, zasiłków pielęgnacyjnych oraz pobieranych z pomocy społecznej zasiłków okresowych , jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń w naturze,
· przy składaniu wniosku wszystkie osoby dorosłe zamieszkałe w lokalu nieuczące się i nieposiadające żadnego dochodu zobowiązane są do osobistego złożenia oświadczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych / Dz.U. z 2001 roku, Nr 71 poz. 734 / i Kodeks Postępowania Administracyjnego

Opracował

Marzena Grądzka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Marzena Grądzka

Zatwierdził

Marzena Grądzka

Data sporządzenia

czwartek, 26 cze 2003 17:11

Data zatwierdzenia

czwartek, 26 cze 2003 17:12
Pliki do pobrania:
Data dodania: czwartek, 26 cze 2003 17:11
Data upublicznienia: czwartek, 26 cze 2003 17:12
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1670 razy
Ilość edycji: 4