BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Jedwabnem,
ul. Żwirki i Wigury 3,
pok. nr 2, tel. (086) 217-23-29

Wymagane dokumenty

1.Wniosek
2.Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych) lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną) kserokopia – oryginał do wglądu;
3.Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu - w oryginale do wglądu);
4.Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
5.Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży;
6.Dowód legalności funkcjonowania obiektu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia – wyliczana jest indywidualnie dla każdego zezwolenia na podstawie art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – płatna w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku w Kasie Urzędu lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Jedwabnem Konto Nr 87520006-1023-36011-1.2.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia podania.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie – służy zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Jedwabnego. Zażalenie składa się w kancelarii Urzędu Miejskiego. Na zezwolenie ( decyzję odmowną ) – służy odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Jedwabnego. Odwołanie składa się w kancelarii Urzędu Miejskiego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002 roku Nr 147, poz.1231 z późn. zm.)

Opracował

Edyta Krystowczyk

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Edyta Krystowczyk

Data sporządzenia

czwartek, 26 cze 2003 16:58

Data zatwierdzenia

czwartek, 26 cze 2003 17:03
Data dodania: czwartek, 26 cze 2003 16:58
Data upublicznienia: czwartek, 26 cze 2003 17:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1635 razy
Ilość edycji: 5