BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja urodzin

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14
tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

Akt urodzenia sporządzany jest na podstawie:
- karty urodzenia (karty martwego urodzenia) i protokołu dokumentującego zgłoszenie urodzenia, - - podpisanego przez osobę zgłaszającą urodzenie i kierownika urzędu stanu cywilnego.
Ponadto niezbędne przy rejestracji dziecka są:
- dokument tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie przedstawiany kierownikowi urzędu stanu cywilnemu do wglądu,
- jeżeli zgłoszenie urodzenia dokonywane jest przez pełnomocnika - składa się stosowne pełnomocnictwo.

Opłaty:

Sporządzenie aktu urodzenia zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w terminie:
- 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia,
- 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Karta urodzenia/karta martwego urodzenia to dokument medyczny stwierdzający m. in. fakt urodzenia się dziecka wystawiany i przekazywany przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (np. szpital) do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia.
Termin przekazania:
1. Karty urodzenia - 3 dni od dnia sporządzenia.
2. Karty martwego urodzenia - 1 dzień od dnia jej sporządzenia.
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia.

Inne wskazówki, uwagi:

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania którego urodziło się dziecko.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

Opracował

Małgorzata Grądowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Grądowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 14:05

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 14:05
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 14:05
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 14:05
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2397 razy
Ilość edycji: 6