BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Jedwabnem,

ul. Żwirki i Wigury 3,

Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych pok. nr 4

tel. (086) 2172045.

Wymagane dokumenty

wypełniony wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Jedwabnem, pok. nr 4

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

1 miesiąc

Tryb odwoławczy:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Jedwabnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmownej decyzji.

Opłat nie pobiera się.

Inne wskazówki, uwagi:

1. W terminie od 1 lutego do końca lutego danego roku należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Jedwabnego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku, w którym składa się wniosek na użytki rolne położone na terenie Gminy Jedwabne.

2. W terminie od 1 sierpnia do do 31 sierpnia danego roku należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Jedwabnego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na dany rok

Określenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r.

Limit zwrotu przysługującego producentowi rolnemu określa się na cały rok na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kwotę limitu określa się w następujący sposób:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego. Stawka zwrotu w roku 2016 wynosi 1,00 zł. Kwotę zwrotu oblicza się wg wzoru :

ilość litrów zakupionego oleju napędowego x 1,00 zł

Obliczona kwotę zwrotu porównuje się z kwotą limitu przypadającego producentowi rolnemu.

Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu.
Jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu.

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

1 - 30 kwietnia danego roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października danego roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


Opracował

Anna Brzeczko-Miciura

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Anna Brzeczko-Miciura

Zatwierdził

Agnieszka Górska

Data sporządzenia

niedziela, 15 cze 2003 11:50

Data zatwierdzenia

niedziela, 15 cze 2003 11:51
Pliki do pobrania:
Data dodania: niedziela, 15 cze 2003 11:50
Data upublicznienia: niedziela, 15 cze 2003 11:51
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2394 razy
Ilość edycji: 12