BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenie na budowę.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Jedwabnem,

ul. Żwirki i Wigury 3, pok. 5

Gdzie odebrać formularze:

Pokój nr 5.

Opłaty:

I. Wysokość opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 09.09.2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz.960) zmieniona ustawa z dnia 24.07.2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2002r. Nr 135, poz.1143).


1. Opłata skarbowa przy składaniu wniosku wynosi: 5 zł (za podanie) + 50 gr. za każdy załącznik.

2. Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę uzależniona jest od rodzaju inwestycji.II. Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań oraz pozwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego.1.Po uzgodnieniu wysokości opłaty skarbowej w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa (pok.204) dowód wpłaty należy dostarczyć przy odbiorze decyzji.

2.Należną opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, pokój nr 6.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin wydania decyzji uzależniony jest od stopnia złożoności sprawy. Wydanie decyzji zgodne jest z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego i terminami przewidzianymi w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o pozwoleniu na budowę służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty łomżyńskiego, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą.

Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku konieczności wniesienia opłaty skarbowej decyzję odbiera się osobiście w Urzędzie Miejskim, pok. nr 5.

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 20:41

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 20:41
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 20:41
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 20:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 maj 2007 15:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1247 razy