BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru wyborców

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem

ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14

tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
3. Dowód osobisty.

Gdzie odebrać formularze:

Druki można otrzymać w pokoju nr 14

Opłaty:

Podania i decyzje nie podlegają opłacie skarbowej .

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Łomży , za pośrednictwem Burmistrza Jedwabnego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji .

Inne wskazówki, uwagi:

Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać:
1. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały.
2. Wyborcy nigdzie niezamieszkali ,przebywający stale na obszarze gminy.
3. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.
Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr. 21, poz. 112 z późn. zm.)

Opracował

Magdalena Chojnowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magdalena Chojnowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

piątek, 12 cze 2015 13:20

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 20:15
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 12 cze 2015 13:20
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 20:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1485 razy
Ilość edycji: 8