BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie dowodów osobistych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14
tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego,
2.Aktualną fotografię osoby, odpowiadającej wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3.Stary dowód osobisty do wglądu (w przypadku wymiany).
Osoba niepełnoletnia składa wniosek w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie odebrać formularze:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można otrzymać w pokoju nr 14.

Opłaty:

Dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Dowód osobisty jest wydawany w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

Tryb odwoławczy:

W razie odmowy wydania dowodu osobistego odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie , za pośrednictwem Burmistrza Jedwabnego. Odwołanie składa się w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego .

Inne wskazówki, uwagi:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.
Dowód odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.
Wyjątkiem od reguły osobistego odbioru dowodu osobistego są następujące przypadki:
1. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, opiekun prawny albo kurator.
2. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic, opiekun prawny albo kurator.
3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty przez organ gminy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w związku z brakiem możliwości złożenia wniosku o wydanie tego dokumentu w siedzibie organu gminy, przy czym brak takiej możliwości powinien wynikać z choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody. W opisanej sytuacji istnieje możliwość odbioru dowodu osobistego przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212).

Opracował

Magdalena Chojnowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magdalena Chojnowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

wtorek, 8 mar 2016 14:30

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 19:53
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 8 mar 2016 14:30
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 19:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1815 razy
Ilość edycji: 3