BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem

ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14
tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych lub podanie o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.
2. Dokument potwierdzający istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danych.
3. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Gdzie odebrać formularze:

Formularze można odebrać w pokoju nr 14

Opłaty:

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł.
2. Opłata za udostępnienie danych wynosi 31,00 zł.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
Opłatę skarbową oraz opłatę za udostępnienie danych uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem Nr 61 8752 0006 0000 1023 2000 0020.


Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Dokumenty powinny być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia. Zażalenie wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Burmistrza Jedwabnego w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia . Zażalenie składa się w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego .

Inne wskazówki, uwagi:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie udostępnienia danych. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24września 2010 r. o ewidencji ludności ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1388)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego. (t. j. Dz.U. z 2016 poz. 836).

Opracował

Małgorzata Grądowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Grądowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 19:42

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 19:43
Pliki do pobrania:
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 19:42
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 19:43
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1555 razy
Ilość edycji: 7