BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem

ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14

tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek.
2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub budynku (wypis z księgi wieczystej, umowa cywilnoprawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), oryginał do wglądu.
3. Kserokopia wyroku rozwodowego, wyroku orzekającego eksmisję lub innego dokumentu, który może być pomocny w sprawie (oryginały do wglądu).
4. Dowód wniesienia opłaty - 10 zł.
5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem wniesienia opłaty.

Opłaty:

Opłata skarbowa od decyzji - 10zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą wniesienia podania.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

1 do 2 miesięcy, sprawy szczególnie skomplikowane powyżej 2 miesięcy (gdy trzeba wyznaczyć kuratora dla osoby nieobecnej).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Burmistrza Jedwabnego.

Inne wskazówki, uwagi:

W uzasadnieniu należy podać datę opuszczenia przez osobę wymeldowywaną przedmiotowego lokalu, czy opuszczenie tego lokalu było dobrowolne i w jakich nastąpiło okolicznościach oraz obecny adres pobytu osoby w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r.,5 poz. 783 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

Opracował

Magdalena Chojnowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magdalena Chojnowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

wtorek, 8 mar 2016 14:55

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 19:37
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 8 mar 2016 14:55
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 19:37
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1652 razy
Ilość edycji: 7