BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem

ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14

tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony druk - "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO", "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO" lub "ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ".
2. Do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej wymeldowania.

Gdzie odebrać formularze:

Druki "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO", "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO" lub "ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" można otrzymać w pokoju nr 14.

Opłaty:

Z tytułu wymeldowania nie jest pobierana żadna opłata.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia wymeldowania.

Inne wskazówki, uwagi:

1.Wymeldowania dokonuje się osobiście.
2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
3.Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszonym do protokołu – po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.
Uwaga: zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 24września 2010 r. o ewidencji ludności ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)

Opracował

Magdalena Chojnowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magdalena Chojnowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

wtorek, 1 mar 2016 14:30

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 18:32
Data dodania: wtorek, 1 mar 2016 14:30
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 18:32
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1405 razy
Ilość edycji: 7