BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem

ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14

tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO lub ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony.
2.Do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania.
3.Do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Gdzie odebrać formularze:

Druki ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO i ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO można otrzymać w pokoju nr 14.

Opłaty:

Czynność zameldowania jest wolna od opłat.
Opłaty nie pobiera się również za wydanie ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY.
Wydanie ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

1. Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.
Organ gminy wydaje z urzędu ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY, wydawane jest na wniosek. Ważne jest do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu zameldowania.

Inne wskazówki, uwagi:

Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.


Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 24września 2010 r. o ewidencji ludności ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)

Opracował

Magdalena Chojnowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Magdalena Chojnowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

wtorek, 1 mar 2016 11:43

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 14:43
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 1 mar 2016 11:43
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 14:43
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1554 razy
Ilość edycji: 7