BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3 pok. 14
tel. (86) 2172356

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego.
2. Dokument tożsamości (do wglądu).

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Jedwabnem, pok. 14

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- za odpis skrócony – 22,00 zł
- za odpis zupełny – 33,00 zł
- za odpis skrócony na druku wielojęzycznym – 22,00 zł
- za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24,00 zł
- za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł
- za zaświadczenie o stanie cywilnym – 38,00 zł

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem Nr 61 8752 0006 0000 1023 2000 0020.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie, w dniu złożenia wniosku, jeżeli księga jest przechowywana w tutejszym USC lub jeżeli akt jest dostępny w Systemie Rejestrów Państwowych. W ciągu 10 dni roboczych, jeżeli księga jest przechowywana w innym USC.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
Zaświadczenie o stanie cywilnym wydaje się osobie, której dotyczy.
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Opracował

Małgorzata Grądowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Grądowska

Zatwierdził

Małgorzata Grądowska

Data sporządzenia

sobota, 14 cze 2003 13:41

Data zatwierdzenia

sobota, 14 cze 2003 13:43
Pliki do pobrania:
Data dodania: sobota, 14 cze 2003 13:41
Data upublicznienia: sobota, 14 cze 2003 13:43
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1719 razy
Ilość edycji: 5