BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedwabnem

§ 1. Komisja rewizyjna zwana dalej komisją jest organem Rady Miejskiej powołanym do przeprowadzania kontroli działalności Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych.


§ 2. Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, statutu gminy Jedwabne oraz niniejszego regulaminu.

§ 3. Komisja podlega wyłącznie Radzie Miejskiej i działa w jej imieniu.


§ 4. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzanym przez radę oraz wyłącznie na zlecenie rady.


§ 5. 1. Komisja pracuje według planów pracy, które przedstawia radzie do akceptacji na początku każdego roku kalendarzowego.
2. Rada może zlecić komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.
3. Rada zlecając komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.


§ 6. 1. Do kierowania pracą komisji jej członkowie wybierają przewodniczącego.
2. Przewodniczący komisji
organizuje pracę komisji,
zwołuje posiedzenia i kieruje obradami komisji,
składa radzie sprawozdanie z działalności komisji.§ 7. 1. Członkowie komisji zobowiązani są do:
przestrzegania regulaminu komisji,
aktywnego uczestnictwa w pracach komisji.


§ 8. 1. Posiedzenia komisji zwoływane są przez przewodniczącego komisji w miarę potrzeby.
2. W posiedzeniach komisji mogą brać udział radni oraz osoby nie będące członkami komisji, zaproszeni na posiedzenie.
3. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków komisji.
4. Uchwały podejmowane przez komisję zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji.
5. Udział w głosowaniu biorą wyłącznie członkowie komisji.


§ 9. 1. Rozstrzygnięcia komisji mają formę opinii lub wniosków i są przedkładane radzie.
2. Przy wydawaniu opinii o projekcie budżetu gminy komisja postępuje zgodnie uchwałą rady w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy.
3. Komisja składa pisemne sprawozdania ze swojej działalności.


§ 10. 1. Komisja współpracuje z innymi komisjami rady.


§ 11. 1. Podstawową formą działania komisji są kontrole.
2. Komisja bada pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działalność gospodarczą, finansową i organizacyjno - administracyjną kontrolowanych jednostek, a w szczególności realizację uchwał rady.


§ 12. Przewodniczący komisji zawiadamia Burmistrza o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 7 dni przed jej terminem.


§ 13. Komisja uprawniona jest do:
2. Wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów kontrolowanej jednostki,
3. Wglądu do akt oraz innych dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością,
4. Zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
5. Powołania biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli,
6. Żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
7. Przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.


§ 14. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych komisja jest zobowiązana do przestrzegania:
przepisów bhp obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki,
przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową w zakresie obowiązującym w tej jednostce.
3. Działalność komisji nie może naruszać obowiązującego w kontrolowanej jednostce
porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.


§ 15. Zadaniem komisji jest:
rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.§ 16. 1. Z przebiegu kontroli komisja sporządza protokół, który podpisują członkowie komisji oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.
3. Protokół powinien ponadto zawierać:
nazwę jednostki kontrolowanej oraz główne dane osobowe kierownika,
imiona i nazwiska osób kontrolujących,
określenie zakresu podmiotu kontroli,
czas trwania kontroli,
ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki,
wykaz załączników.
4. Protokół sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki, drugi przewodniczący rady, trzeci pozostaje w aktach komisji.


§ 17. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja występuje z wnioskiem zamierzającym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieżenia im na przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.


§ 18. Komisja kieruje do jednostek kontrolowanych oraz do burmistrza wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

§ 19. Kierownicy jednostek, do których wystąpienie pokontrolne zostało skierowane są zobowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić komisję o sposobie wykorzystania jej uwag i o wykonaniu wniosków.

§ 20. Odstąpienie od wykonania wniosków komisji dotyczących wyciągnięcia konsekwencji służbowych lub zastosowania innych prawem przewidzianych odpowiedzialności wobec osób winnych może nastąpić za zgodą komisji.


§ 21. 1. Wyniki swoich działań komisja przedstawia radzie w formie sprawozdania.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych
nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,
jeżeli zachodzi konieczność, wnioski o podjęcie kroków wobec powstałych nieprawidłowości.


§ 22. Komisja opiniuje projekt budżetu gminy wraz z towarzyszącymi mu materiałami. Tok postępowania przed wydaniem opinii regulują ustawy i statut gminy.


§ 23. Obsługę techniczno - biurową komisji prowadzi Urząd Miejski.
Data powstania: niedziela, 6 lip 2003 15:51
Data opublikowania: niedziela, 6 lip 2003 15:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3136 razy